அடையாளம் கலை. ..

இன்று ஒரு நாள் மட்டும்

அடையாளம் கலை

ஒரு மனிதத்தின் கூட்டில் வாழ்,

இருவரும் ஒரு உணவை

சேர்ந்து உண்போம்

ஒரு உணர்வை

சேர்ந்து உணர்வோம்

ஒரு படகில்

சமமாக நீல் கடலில்

நீண்ட ஆகாசத்தின்

கீழ் பயணிப்போம் ,

ஒரே காற்றை சுவாசித்து

ஒரு நாள் ஒரு பொழுதேனும்

இந்த பிறப்பின் பேரின்ப

ரகசியத்தை உரக்கச் சொல்வோம். ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s