காத்திருப்பில் கடக்கிறது…

அறக்க பறக்க ஓட்டம் இல்லை

ஆறி உலர்ந்த உணவும் இல்லை

கடிகார முள்ளுடன் போட்டி இல்லை

அயர்ந்த உறக்கமும் இல்லை

அறுபதை கடந்து எழுபதை துரத்தும்

காலகட்டம்

கைப்பேசி அழைப்பின் காத்திருப்பில்

கடக்கிறது…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s