சலனமில்லா மனதின்

சாயல்களை அழித்து

சபலங்களை விதைத்து

சாவில்லா தொடர்பாய்

சஞ்சலங்களை ஏற்படுத்தி

சால மகிழ்ந்து

சலிப்பென்று உணர்ந்து

சாட்சியாய் விலகி

சத்தமில்லாமல் எரித்து

சாபத்தை தொடுத்து

சருகாய் கருகிய

சாம்பலில் தேடுகிறேன்

சமிக்ஞையால் கொன்று

சாதித்து மீண்டு

சயம் கொண்ட என்னை……

Advertisements