நான்  சூரியன்,

அடை மழையாய் என்னை அமுக்கிவிடாதே

சிறு தூறலாய்  என்னை   அணைத்துக்கொள்

எண்ணற்ற வானவில் உள்ளது என்னிடம்,  வெளிப்பட……..

Advertisements