உன்னை என்னுள்

ஒளித்து வைத்தேன்

ஏதோ ஒரு மூலையில்

நீயும் இருந்துக் கொள்வாய் என

ஆனால் நான் அசிரத்தையாய்

இருந்த நேரம் பார்த்து

இப்படி  முழுதுமாய் ஆக்கிரமிப்பாய்

என்று நானும் தான் நினைக்கவில்லை.

Advertisements