என்னுள்…..

உன்னை என்னுள்

ஒளித்து வைத்தேன்

ஏதோ ஒரு மூலையில்

நீயும் இருந்துக் கொள்வாய் என

ஆனால் நான் அசிரத்தையாய்

இருந்த நேரம் பார்த்து

இப்படி  முழுதுமாய் ஆக்கிரமிப்பாய்

என்று நானும் தான் நினைக்கவில்லை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s