காலம் கரைத்த ஓவியமாய்
என் அம்மாவின் முகம்
படிந்த தூசிகளை கண்ணீர்
கொண்டே துடைக்க முற்படுகிறேன்
சிந்தும் ஒவ்வொரு துளியும்
படிந்துவிடிகிறது நீங்கா புள்ளிகளாய்……

Advertisements