எங்கோ தொடங்கிய அந்த ஈர்பின்
தொடர்வாய் சுழன்ற என் எண்ண
ஓட்டத்தின் பிறழ்ச்சியின் வடிவமாய்
உன்னை நான் வடிவமைத்துக் கொண்டேன்,
எனக்கு பிடித்த மாதிரி,
உன் தவறில்லை தான்
நிஜத்தின் சுவரூபமாய் நீ
அப்படியில்லாதிருப்பது.

Advertisements