நிஜம்

எங்கோ தொடங்கிய அந்த ஈர்பின்
தொடர்வாய் சுழன்ற என் எண்ண
ஓட்டத்தின் பிறழ்ச்சியின் வடிவமாய்
உன்னை நான் வடிவமைத்துக் கொண்டேன்,
எனக்கு பிடித்த மாதிரி,
உன் தவறில்லை தான்
நிஜத்தின் சுவரூபமாய் நீ
அப்படியில்லாதிருப்பது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s