மிச்சம் வைத்த அத்தனை
சிரிப்புகளும் புதையுண்ட நேரத்தில்
எகத்தாளமாய் சிரித்ததாம்.

Advertisements