நிம்மதி

எல்லோரும் கொடுக்க மட்டுமே
சென்றார்கள் குழந்தைகள் காப்பகங்களுக்கு
நான் ஒன்றை வாங்கச் சென்றேன்
என் நிம்மதியை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s