விடியலின் சாயல்களை
உன் கண்களில் கண்டு
துவண்ட இதயத்தை
துவைத்து புதிதாய் உடுத்த
துவங்கினேன் உண் நேர்
பார்வை போதும் எனை
தொடர்ந்து வழிநடத்த
என்ற நம்பிக்கையின் அடித்தளத்தை
இன்னும் அழுத்தமாக பற்றிக்கொண்டு.

Advertisements