தமிழகத்தின் அம்மா

தனக்கான அறனாய்
அம்மா என்றாகி
அதையே மக்களின்
அரணாய் மாற்றி
ஒரு பெண்ணின்
முன்னேற்றம் தந்தையால்,
கணவனால், சகோதரனால்,
மகனால் இருக்கும்
அவசியத்தை உடைத்தெறிந்து
நம்முடைய வாழ்வை
நாமே முடிவுச்செய்யும்
நம்பிக்கை கீற்றை
மனதில் பதிவுச்
செய்தவர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s