உண்மையின் வலிமை
உணர்வது பொய்
மறுக்கும் இதழ்களே.

Advertisements