அம்மா

உலகெங்கும் பூக்கும்
பூக்களின் வாசமவள்
மடி துயில்கையில்
பனிமேகமாய் சுகமானவள்
கைவிரல் பற்றி நடக்கையில்
யானைபலம் வரச் செய்பவள்
அழுகையில் மார்சாய்கையில்
இலகுவாய் துயர் துடைப்பவள்
ஒப்பனையுடன் முன் நிற்கையில்
உலகயழகியென எண்ணச் செய்பவள்
எழும் பொழுது முதல் முகமாய்
என் நாட்களை பிரகாசமாகுயவள்……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s