உலகெங்கும் பூக்கும்
பூக்களின் வாசமவள்
மடி துயில்கையில்
பனிமேகமாய் சுகமானவள்
கைவிரல் பற்றி நடக்கையில்
யானைபலம் வரச் செய்பவள்
அழுகையில் மார்சாய்கையில்
இலகுவாய் துயர் துடைப்பவள்
ஒப்பனையுடன் முன் நிற்கையில்
உலகயழகியென எண்ணச் செய்பவள்
எழும் பொழுது முதல் முகமாய்
என் நாட்களை பிரகாசமாகுயவள்……

Advertisements