உயர்வும் தாழ்வும்
அவரவர் உள்ளத்தால்
தீர்மானித்து உணர்வால்
தீவிரமடைந்து உழைப்பால்
நிலைநாட்டப்படுகிறது.

Advertisements