என்னுள் எத்தனை ஆசைகள்
புரியுமா உனக்கு
நான் சொன்ன நேரத்தில்
என்னுள் எத்தனை காயங்கள்
அறிவாயா நீ
நான் உதிற்கும் புன்னகையில்
என்னுள் எத்தனை சிந்தனைகள்
தெரியுமா உனக்கு
என்னுடைய மௌனத்தில்
என்னுள் எத்தனை ஏக்கங்கள்
புலப்படுமா உனக்கு
என்னுடைய கண்களில்
என்னுள் எத்தனை வார்த்தைகள்
கேட்குமா உனக்கு
நான் சொன்ன பதில்களில்
என்னுள் எத்தனை முரண்கள்
உணர்வாயா நீ
என்றோ என்னை
நினைக்கும் நொடிகளில்……..

Advertisements