நட்பென்னும் இராஜாங்கம்.

அழுது அழிச்சாட்டியத்துடன்
நான் சென்ற பள்ளியின்
முதல் நாள் உலகமே
எனக்கு எதிரியாய் தெரிய
நீ வந்து என் அருகில்
அமர்நத நொடியில்
மலர்ந்த நட்பென்னும்
பூவிற்கு எங்கிருந்து
ஊற்றெடுத்து பாய்ந்தது
தண்ணீர் தெரிந்ததில்லை
இன்றுவரையும் கூட
ஆனால் அன்று
நீயும் அந்த வகுப்புமே
மொத்த உலகத்தின்
பிரதிபலிப்பாய் கவலைகள்
இல்லா கோல்லோட்சி நடத்தி
அவரவர் பெயர் மட்டுமே
மகுடமாய் சூடி
எதிர்பார்ப்பு இல்லா
அன்பை ஆபரணமாய் பூட்டி
நாம் ஆண்ட நட்பின்
அரசாங்கத்தை கடந்து
முகிளத்தில் பதிர்ந்துவிட்ட அந்த
முகத்தின் அடையாளத்தை
மட்டுமே சுமந்து
இந்த உலகத்தில் சஞ்சரித்து
பற்பல பரிபாலனங்களை
ஏற்ற பின்பும்
நாம் சந்திக்கும் பொழுதில்
எப்படியோ வந்து
சூழ்ந்து கொள்கிறது
நம்முடைய பழைய
இராஜாங்கம்.

Advertisements

9 thoughts on “நட்பென்னும் இராஜாங்கம்.

 1. முற்றிலும் உண்மை. நிறைய பொழுது நான் என் பள்ளியன் வாசனையை நுகர்ந்ததுண்டு. ஆனால், பலன் என்னவோ ஏக்கமும் எதிர்பார்ப்பும் தான், என்றாவது மீண்டும் அக்காலம் போல் ஒரு காலம் வந்திடாத என்று. என் செய்வது, வாழ்க்கையை அலங்கரிப்பதற்கு நினைவாது நம்மிடம் கையில் உள்ளதே என்று மகிழ்ந்து நொடியைக் கடக்க வேண்டி தான். Driven back to the memories of olden days .
  Awesome piece of writing.👍

  Liked by 1 person

  1. Thank you SKT.was able to connect with my school friends after a long time,kindled memories.Happy to know the same from you too. School days are the best days of ones life.

   Liked by 1 person

   1. 🙂 that happens.. The saddest nature of human is we regret for the one that is lost or passed over. We never feel excited about the present nor with the future.
    Memories : sometimes that may be the reason for many to be alive.
    It is good of you that you bring your emotions into your writings.
    And one more to say, you write good in English too, so why don’t you try a hand there?
    Or atleast, to make your tamil versions hit bigger, do some English translations! I’m sure, your words can light up many darkened souls. All the best:).

    Liked by 1 person

   2. I too thought of some translations,but I am afraid I may not be able to capture the essence of the writings.maybe in future.Happy to see you youngsters write with a maturity and clarity, keep going.all the best.

    Liked by 1 person

   3. I understand. But, sometimes, to make one big move , there has to be risk or challenge taken. I’m sure, if you carry the same emotions while writing english as for how you hold when you write in tamil, the result will be tremendous. It won’t hurt much when our work is witnessed and rejected, it would be only when there are none atleast to witness. I have experienced😂 in my little blogging journey .Just shared with you.
    Glad that you found good in youngsters like us. Thank you.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s