நிகழ்களில் சோர்ந்த மனதை
கைவிட்டு போன காதலின் இழப்பை
தவறவிட்ட வாய்பின் தவிப்பை
வறுமையின் போராட்டத்தின் வலியை
சமீபத்தின் துயரத்தின் சோகத்தை
ஒரு நொடியில்
தன்வசப்படுத்துகிறது குழந்தை
தான் செய்யும் செயலின்
மகத்துவம் அறியாமலே.

Advertisements