குழந்தை

நிகழ்களில் சோர்ந்த மனதை
கைவிட்டு போன காதலின் இழப்பை
தவறவிட்ட வாய்பின் தவிப்பை
வறுமையின் போராட்டத்தின் வலியை
சமீபத்தின் துயரத்தின் சோகத்தை
ஒரு நொடியில்
தன்வசப்படுத்துகிறது குழந்தை
தான் செய்யும் செயலின்
மகத்துவம் அறியாமலே.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s