பத்து மாதம் உன் வயிற்றில்
இருந்த நாட்கள் இயல்பாய்
முடிந்துவிட்டது எல்லோரையும் போல்
எனக்கும் உனக்குமான
உறவின் மேன்பாடு
அதன் பின் தான் தொடங்கியது
என்றோ எப்பொழுதோ
நான் சொன்ன முதல்
பொய்யை உன்
கண்ணை எதிர்நோக்க
முடியாமல் பொய்யாமை ஏற்றேன்
கலங்கி நின்ற ஒவ்வொரு
சந்தர்ப்பத்திலும் உன்
நுனிவிரல் பிடித்தே என்
பாதை கண்டுள்ளேன்
நான் விழும் ஒவ்வொரு
முறையும் எழுந்தது உன்
நம்பிக்கையின் மேல் நான்
வைத்த நம்பிகையால்தான்
ஆனால் ஏதோ ஒரு
சமயத்தில் எனக்கும்
அறியாமல் என்
வாழ்வை என்னிடமே
விட்டு நீ ஒதுங்கிய
சமயம் தான் இந்த
உறவின் பரிபூரணத்தை நீ
உனதாக்கிக்கொண்டாய்.

Advertisements