உண்மைகளின் கொலைகள்
பல நேரம் சத்தமில்லாமல்
நிகழ்ந்து விடுகிறது
மனிதனின் மரனத்திற்கே
நொடிகள் துக்கமே
மிஞ்சும் காலகட்டத்தில்
உண்மைகளின் துக்கத்திற்கு
அதிகம் பேர் வருவதில்லை
வருவோரும் அவசர கதியில் ஓடிவிட
நேர்மை, நியாயம், தர்மம் போன்ற
முக்கிய சொந்தங்களே
மிஞ்சி இருக்கின்றன
உண்மையை எறிக்கவா
புதைக்கவா என்று குழம்பியபடி……

Advertisements