காதலிப்பதாய் என்னை கலவரப்படுத்தி
விடாமல் என்னை தொடர்ந்துக் கொண்டிருக்கும்
உனக்குத் தெரியுமா
என்னுடைய எண்ணங்களின் எல்லைகளை
என்னுடைய இலக்கிய வாசிப்புகளை
என்னுடைய அறிவின் பதிப்புகளை
என்னுடைய ஆற்றலின் வெளிபாடுகளை
என்னுடைய இலட்சிய கனவுகளை
என்னுடைய மகிழ்சியின் உச்சங்களை
என்னுடைய சோகங்களின் சுமைகளை
என் முகம் தந்த ஈர்ப்பில்
தொடரும் உனக்கு இதுயாவும்
தெரிந்திருக்க வாய்பில்லை
என்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை
எல்லோரையும் போல் நீயும்
உனதாக்க முயற்சிக்கிறாய்
தீர்கமான முடிவுகளை
தீவிரமாக தொடரும்
என் செயல்பாடுகளில்
இப்படிபட்ட செயல்கள்
என்றும் நல்லிடத்தை
பிடிக்க வாய்பில்லை.

Advertisements