என் பால்யத்தின் பதிவுகளை
சுமந்து நிற்கும் சுவர் சொல்லும்
என் ஒவியத் திறமைகளை
பரனில் கிடக்கும் உடைந்த
மேஜையின் கிறுக்கல்கள் சொல்லும்
என் ஆழ்மனதின் இரகசியங்களை
காய்த்து தொங்கும் மாமரம் சொல்லும்
என் ஸ்பரிசத்தின் மென்மையை
காய்ந்துகிடகும் முற்றம் சொல்லும்
என் கைவண்ண ஜாலங்களை
ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட
நான் வந்துச் செல்லும்
ஒவ்வொரு முறையும்
பிரிவின் வலி சொல்கிறது
என் தாயின் கண்கள்.

Advertisements