பிரபஞ்சத்தில் பூமி
ஒரு கோலத்தின் புள்ளி
சூரியன் நடுவில்
வைக்கப்பட்ட நெருப்பு பூ.

Advertisements