நம் சந்திப்புகளின் காயங்களைச்
சுமந்தபடியே பயனிக்கும் எனை
எங்கோ எப்போதோ பார்த்தும் கடந்து
போகும் உங்களின் பதிவுகளில்
இன்றும் நான் முதன்மை பெறவில்லை
என்பதை உங்களின் வெற்று பார்வை
எனக்கு எப்பொழுதோ தெரிவித்துவிட்டது
ஆனாலும் என்னால் எங்கும்
நகர முடியாத   நிலைபாட்டினை
ஒவ்வொரு முறையுமே சபித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்
என்றோ ஒரு நாள் உங்களின்
முன்னேற்றத்திற்கான கோடாலி என்
மேல் படியும் என்பதை உணர்ந்தே……..

Advertisements