சிரிப்பு ஒரு இனிய தொத்தி
யாரிடமும் அதைப் பார்த்துவிடாதீர்
உமக்கும் தொத்திக் கொள்ளும்
ஒரு குழந்தையிடமிருந்து
ஒரு மூதாட்டிக்கு
அவரிடம் இருந்து
ஒரு வழிப்போக்கனுக்கும்
வழிப்போக்கனை திட்ட
நினைத்த ஓட்டுனருக்கும்
ஓட்டுனரின் தயவால்
எல்லா பயணிகளுக்கும்
அதில் ஒரு பயணியாய்
இருந்த என் தோழி மூலம்
எனக்கும் நொடியில்
பரவி விடுகிறது சிரிப்பு

Advertisements