நிம்மதியாய் கழித்த வாழ்வில்
பொறியாய் தொடங்கி
நெருப்பாய் பரவிய
போரின் பசிக்கு
என் முழுவதையும் இழந்து
முகம் இருந்தும்
முகவரியற்ற அகதியாய்
உலகுக்கு வைக்கும் கோரிக்கை
நொடிப்பொழுதில் காலம்
என்னிடம் இருந்து
உருவிய என்
காலடி பூமியை
முடிந்தால் மீட்டுத்தாருங்கள்
வாழமுடியவில்லை என்றாலும்
சாவதற்காவது.

Advertisements