மழை நின்ற போதிலும்
விழும் சிறு தூறலாய்
என் மன ஓட்டத்தில்
உன் நினைவுகள்
போகட்டும் என்ற
விருப்பத்தையும் மீறி
போய்விடுமே என்ற
தவிப்போடு.

Advertisements