காலச் சுழற்சியில்
பலவற்றைப் பார்த்து
பழகிய போதும்
எங்கோ இன்னும்
நம் இதயத்தின்
ஆழத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது
ஒரு ஐந்து வயது
சிறு பிள்ளையின் குதூகலம்
ஆனால் அரிதாக
மிகவும் அரிதாகவே
வெளிப்பட.

Advertisements