சொல்லாத சொல்லினால்
கூடாமல் போன காதல்
சொன்ன சொல்லினால்
தொலைத்த அன்பு
பேசாத மௌனத்தால்
உதவத் தவறிய தருணம்
அச்சுறுத்திய கோழைத்தனத்தால்
ஊமையான உண்மை
இவையாவும் சொல்லிவிடும்
ஒரு சொல்லின் மதிப்பு.

Advertisements