நெடு தூர வானம்
மின்னும் விண்மீன்கள்
தொடத்தூண்டும் அவா
கிளர்ச்சிப் பொங்கப்
பறந்துச் சென்று
எட்டிப் பிடித்து
திரும்பிப் பார்த்தால்
புள்ளியாய் பூமி.

Advertisements