புள்ளியாய் பூமி

நெடு தூர வானம்
மின்னும் விண்மீன்கள்
தொடத்தூண்டும் அவா
கிளர்ச்சிப் பொங்கப்
பறந்துச் சென்று
எட்டிப் பிடித்து
திரும்பிப் பார்த்தால்
புள்ளியாய் பூமி.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s