சிட்டு குருவியின் சிறு கூட்டைக்
காணவில்லை
இரண்டு குருவிகள்
சிறு அலகுவால்
தொடுத்துக் கட்டிய
வீட்டைக் காணவில்லை
வீடில்லாமல் அந்த
சிறு குருவிகள்
எங்கு முட்டையிடும்?
கவலை எட்டு வயது இரமேசுக்கு
அப்புறம் தனக்கு மட்டும் எதற்கு
வாழ ஒரு வீடு
வாரயிறுதிக்கு ஒரு வீடு
வருடாந்திர விடுமுறைக்கு ஒரு வீடு
சிட்டு குருவிகள் கூடுக்
கட்டாத இத்தனை வீடுகள்
தனக்கு மட்டும் எதற்கு?

Advertisements