எனை மீறி செயல்படுகிறது
இந்த மனம்
அறிவின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
சிக்காமல்
சுயமாய் அதன் போக்கில்
எங்கே எந்த இடரான
செயல் நடந்தாலும்
அதன் போக்கில் அங்கு
போய் நின்று கொள்கிறது
அறிவுடன் எதையாவது
செய் என்ற போராட்டத்துடன்
எத்தனை முறை அதற்கு
எடுத்துச் சொல்வது
எல்லா அநியாயங்களுக்கும்
நாம் போராட முடியாது
அதற்காக பிரத்யோகமாய்
சிலர் இருப்பர்
கையாளாகாதனத்தினால் தத்தளிக்கும்
காலத்தின் குறியீடுகள் நாம்
வேடிக்கைப் பார்பது மட்டுமே
நமது வேலை என்று.

Advertisements