நூல் பொம்மைகள்

பிடித்த வேலைக்கும்
கிடைத்த வேலைக்குமான
முரணில் தொடங்கி
வாழ்கையில் நம்
சுயமும் சந்தர்ப்பமும்
முட்டிக் கொள்ளும்
நிலைகளே நிறைந்துள்ளது
அத்யாவசியம் தொடங்கி
பொழுதுபோக்கு வரை
யாரோ தீர்மானித்ததைச் செய்யும்
நூல்கொண்ட பொம்மைகளாக நாம்
காலத்தின் கைதிகளாக.

Advertisements

2 thoughts on “நூல் பொம்மைகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s