உயிரின் பொருள்

உயிரின் பொருள்
உணரும் தருணம்
புரிகிறது
செய்து முடித்த செயல்களும்
இடர்களால் தொடர மறந்த
பயணங்களும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s