யாரோ எவரோ
தெரியவில்லை
இப்போதைக்கு என் பக்கத்து
இருக்கைகாரர்
இரண்டு பேருக்குமான
தொடர்பு
ஒளித்து விளையாடிக்கொண்டிருகும்
எதிர் இருக்கை குழந்தை
இந்த தருணத்தில்
பெயர் கூட அதிகப்படிதான்
எங்கள் மூவருக்கும்.

Advertisements