மனிதம்

சிறகடிக்கும் பட்டாம்பூச்சியை
சிறைப் பிடிக்க ஏங்கும் மனது
அதன் வண்ணம் கையில் பட்டவுடன்
மனம் கூசி விட்டுவிடுகிறது
மனிதம் மிச்சம் இருக்கும்வரை

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s