வானமே முகமாய்
முழு நிலா திலகமாய்
மேகங்கள் கேசமாய்
இருக்கும் நட்சத்திரங்களை
எல்லாம் கோத்து
பூக்களாய் சூடிக்கொண்டேன்
விடிந்ததும் கலைந்தது
ஒற்றை சூரியனின் பார்வையால்.

Advertisements