நம்பிக்கை

தூக்கனாங் குறிவி
தொங்கு கூட்டின்
விந்தை
அதன்
திறன் மேல்
கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையின்
பிரதிபளிப்பு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s