தூக்கனாங் குறிவி
தொங்கு கூட்டின்
விந்தை
அதன்
திறன் மேல்
கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையின்
பிரதிபளிப்பு.

Advertisements