இன்பம்

வாசிக்கும் இன்பம்
படைத்தவனுடையதா?
படிப்பவனுடையதா?
ஒவ்வொரு மழலையின் செயலும்
என் மனதில் எழுப்பும் கேள்வி இது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s