பள்ளம் நோக்கியே பாயும் ஆறு
ஓடும் பாதையை சமமாக்கியபடியே ஓடுகிறது.

Advertisements