காலத்தின் சூசகங்கள்…

இதழ் தொடும் புன்னகைக்கு முன்

கண் தொடும் சோகமாய்,

இதமான வெயிலும் உறைந்திடும்

இதயமாய்,

கோடி இன்பத்திலும் ஒளிந்திருக்கும்

துன்பமாய்,

விரிந்த கடலிலும் மிதக்கின்ற

கானலாய்,

ஒளிப்படர்ந்த வெளியிலும் இருளும்

மூலையாய்,

தித்திக்கும் அமிர்தத்திலும் திகட்டும்

துளி நஞ்சாய்,

வெற்றியின் படிகளில் சிறு சிறு

முட்களாய்,

வாழ்க்கையின் பல சாபங்கள்,

காலத்தின் சூசகங்கள்…

The papers of my past…

The papers of my past

swept by the years and

lost to my memory

holding the traces of  my

dreams long forgotten

reveal those words 

in one of those moments

when I come across

a familiar face of the past,

Seeking  out the person

dormant for years hiding

in a cocoon of  layers,

soothing the crushed hopes ,

healing the damaged  pride,

hibernating the soul’s resilience

to renew the being  and

rejoice over its victory…href=”https://dailypost.wordpress.com/prompts/paper/”>Paper<

High up to the sky …

Caught in the loop of  the memories,

As a swing in the air this heart sways,

High up to the sky it goes,

Bubbling with laughter,

Busting with glee to feel the  clouds,

To get those medicines for those burns 

that this society mercilessly inflicts ,

As the pregnant clouds cries its tears,

To wash the sorrows clean,

The heart that swings reaches to

dance with bliss and swim across…

href=”https://dailypost.wordpress.com/prompts/loop/”>Loop</