இந்த வாழ்க்கை…

சிதைந்த கனவின்

சிதறும் துளியாய்

சிதையுண்டு கனக்கிறது

சிதறடித்த ஓர் ஆசை….

துளைக்கின்ற எண்ணக்கீற்றின்

துலக்கும் அர்த்தமாய்

துளைத்து மீள்கிறது

துலங்காத ஒரு பொறி…

அலைப்பறிக்கும் மனதின்

அழைக்கும் குரல்லாய்

அலைக்கழிக்கின்ற சிந்தனைகள்

அளைவாய் அரிக்கும் இதயத்தை…

ஓய்ந்து சாயும் நொடி தேடி

ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது

ஓய்வில்லா இந்த வாழ்க்கை…

Advertisements

Be my blessing…

Be my sky,

for my stars to twinkle bright,

be my moon,

for my tides to rise and fall,

be my words,

for my imaginations to flow,

be my flowers,

for my fragrance to spread,

be my rainbow,

for my colours to glow,

be my prayers,

for my hope to survive,

be my shadow,

for me never to fear,

be my light,

for my dreams to progress,

be my blessing,

so I am always content with this life…

Actions are pronounced than words…

Swallowing the tears

threatening the dignity,

I stand head held high,

the pride in me guarding my fight,

I walk ahead,

to march my steps to the success, I crave,

I move forward,

my victory is the answer

I wish to proclaim,

Always actions are

more pronounced than words…

Swallow

Accept the gift of birth.

Listen to the music,

the rhythm flowing in you,

Play the tunes of life,

it is the song within you,

sing with the stars in the night,

dance with the beauty of the moon,

brighten your days with a smile,

lighten your nights with peace,

appreciate every bloom,

and spread the beauty and

the fragrance of your heart,

to keep you blessed with joy,

sing to the tunes of this life,

that is in you,

Discover the magic of this life,

that is travelling with you,

the hues of the feathers that

colour your day to the designs of

the clouds that tow your way

defines a pattern to unfold

the mysteries of this life,

to comprehend the purpose of life,

spread the love dormant in you,

and discover the magic of life,

Accept the gift of birth,

to cherish the happiness

that engulfs your whole.

Faceless in the crowd.

Faceless in the crowd,

Nameless when alone,

I am always accompanied

by my conscience,

preventing my faults,

guarding my truth,

humbling my soul,

It is my saviour,

entitling my life in this

vast universe,

purposing the path

of intelligence that I seek,

the captivating energy

from the divine,

never to rest till I breathe my last.

Faceless

நீள்கிறது இந்த வாழ்க்கை…

பனி வருடிய சிறு பூவாய்,

கால் வருடிய சிறு அலையாய்,

தென்றல் வருடிய தளிர் தேகமாய்,

இதயம் வருடிய முதல் காதலாய்,

வருடிச் செல்கிறது சில நினைவுகள்,

பட்டு கைகளின் செல்ல ஸ்பரிசமாய்,

பட்டாம்பூச்சியின் வண்ண ஸ்பரிசமாய்,

மழை தூறலின் முதல் ஸ்பரிசமாய்,

பால் நிலவின் குளிர் ஸ்பரிசமாய்,

ஸ்பரிசித்து செல்கிறது சில நிஜங்கள்,

தளிர் புன்னகை

விட்டுச்செல்லும் கனவாய்,

ஒரு பார்வை

தந்து விட்டுச்செல்லும் ஏக்கமாய்,

தினம் வரும்

விடியல் வீசும் நம்பிக்கையால்

நீள்கிறது இந்த வாழ்க்கை…

The moon of my trust…

The invisible scars

that you left me with

are the proof of

my ripped open heart

that healed itself

with the constant tears

that flowed free from

the bared soul

that was fool enough

to invest its valuable trust in you,

my once beautiful heart

waiting for its flowers

of innocence to bloom

was barred from

the fruits of trust

due to your untimely intervention,

but with the hope,

I pray,

for my stars of belief

to twinkle brightly

and the moon of my trust

to grow to full someday…

Invisible